جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 چوپو موتینگ abolfazl1380 ۵۳۱٬۴۴۱ ۹٬۰۸۶٬۳۹۳ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۵
2 چوپو موتینگ setoudeh7 ۱۲۴٬۴۱۶ ۹٬۰۸۶٬۳۹۳ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
3 چوپو موتینگ mozhdehrooni ۱۱۰٬۵۹۲ ۹٬۰۸۶٬۳۹۳ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۵
4 چوپو موتینگ farshadjokrh ۸۲٬۹۴۴ ۹٬۰۸۶٬۳۹۳ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
5 چوپو موتینگ sachme73 ۸۲٬۹۴۴ ۹٬۰۸۶٬۳۹۳ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۵
6 چوپو موتینگ mohamaddehghan ۱۲۴٬۴۱۶ ۹٬۰۸۶٬۳۹۳ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۵
7 چوپو موتینگ name4 ۵۳۱٬۴۴۱ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
8 چوپو موتینگ zlataniho ۲۴۸٬۸۳۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
9 چوپو موتینگ abraym ۹۴۴٬۷۸۴ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
10 چوپو موتینگ seyedsh ۴۱۹٬۹۰۴ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
11 چوپو موتینگ M.k ۹۳٬۳۱۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
12 چوپو موتینگ farshad2216 ۴۱۹٬۹۰۴ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
13 چوپو موتینگ sirvan2431 ۵۲٬۴۸۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
14 چوپو موتینگ hamimami23 ۹۳٬۳۱۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
15 چوپو موتینگ Sajjad73 ۱۶۵٬۸۸۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
16 چوپو موتینگ erfan1374 ۵۵٬۲۹۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
17 چوپو موتینگ afshin126 ۲۷۹٬۹۳۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
18 چوپو موتینگ reza66177 ۲۴۸٬۸۳۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
19 چوپو موتینگ parhamso1384 ۳۵۴٬۲۹۴ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
20 چوپو موتینگ dhbyhyhsn ۴۱۹٬۹۰۴ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
21 چوپو موتینگ zlataniho ۴۶٬۶۵۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
22 چوپو موتینگ runac22 ۵۵٬۲۹۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
23 چوپو موتینگ rezashadkam ۱۲۴٬۴۱۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
24 چوپو موتینگ winmewinme ۷۰۸٬۵۸۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
25 چوپو موتینگ khami ۶۲٬۲۰۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
26 چوپو موتینگ rakhshap ۱۷۷٬۱۴۷ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
27 چوپو موتینگ sasan98fp ۱۷۷٬۱۴۷ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
28 چوپو موتینگ babaki ۱۳۹٬۹۶۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
29 چوپو موتینگ mostafabasimi ۳۴٬۹۹۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
30 چوپو موتینگ mahmodkhah1375 ۳۷۳٬۲۴۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
31 چوپو موتینگ hajimohamadi ۳۹٬۳۶۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
32 چوپو موتینگ alireza ۳۹٬۳۶۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
33 چوپو موتینگ shexa3665 ۶۲٬۲۰۸ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
34 چوپو موتینگ moso908990 ۲۷۹٬۹۳۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
35 چوپو موتینگ 13591359 ۲۴٬۵۷۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
36 چوپو موتینگ esn140 ۴۷۲٬۳۹۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
37 چوپو موتینگ morteza111 ۳۴٬۹۹۲ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
38 چوپو موتینگ abraym ۱۲۴٬۴۱۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۵
39 چوپو موتینگ mehdirahmani ۶۹٬۹۸۴ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
40 چوپو موتینگ zlataniho ۲۷۹٬۹۳۶ ۴۵۸٬۱۳۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۸/۴
41 ویدال karimimahdi ۶۲۹٬۸۵۶ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۳
42 ویدال arsalan333 ۲۰۹٬۹۵۲ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
43 ویدال smhsh ۴۷۲٬۳۹۲ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۳
44 ویدال abolfazl1380 ۲۰٬۷۳۶ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
45 ویدال Foado ۳۱۴٬۹۲۸ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
46 ویدال amin1448 ۱۱۸٬۰۹۸ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
47 ویدال alireza074mm ۸۳۹٬۸۰۸ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
48 ویدال seyedsh ۱۱۸٬۰۹۸ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
49 ویدال mohammad1321 ۳۵۴٬۲۹۴ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۴
50 ویدال rpgh2580 ۳۱۴٬۹۲۸ ۳٬۴۵۸٬۷۱۰ برنده یک ۱۴۰۰/۰۸/۳